Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

ArtMoment s.r.o.
IČ: 14104156
DIČ: CZ14104156
se sídlem: Pod Cihelným vrchem 1030, 264 01 Sedlčany
kontaktní údaje:
e-mail: info@artmoment.cz
telefon: +420 704 606 280
web: www.artmoment.cz

 

(dále jen „dodavatel“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti dodavatele a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, resp. účastník kurzů, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „objednatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce, resp. závazného registračního formuláře dostupného na internetové adrese www.artmoment.cz. (dále jen „webové stránky“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Předmět plnění

 

 1. Předmětem plnění je zajištění a vedení „zážitkového večera malování“, jakožto jednorázového kurzu, neboli workshopu pro veřejnost vypsaném na příslušný datum a vymezený časový úsek, nebo na datum a vymezený časový úsek určený pro soukromou akci, na základě e-mailové komunikace s objednatelem (dále jen kurz).
 2. Zážitkový večer malování (kurz) neslouží k výuce malby, nýbrž rozvíjení tvořivosti a podpory individuální kreativity jedince. Charakteristika kurzů je uvedena, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.artmoment.cz

 

III.

Všeobecná ujednání

 

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek zajištění a vedení zážitkového večera (kurzu) především co do termínu, rozsahu, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění.
 2. Objednatel je povinen řádně a včas za kurz zaplatit a v případě neúčasti dodavatele s dostatečným předstihem kontaktovat.
 3. Dodavatel má právo rezervaci objednavatele zrušit v případě, že nebude platba provedena do 48 hodin od vytvoření rezervace, nebo v případě, že nebude možné se s objednatelem telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu spojit, a to především z důvodu blokování omezené kapacity kurzu pro ostatní zájemce.
 4. Dodavatel je povinen na kurzu zajistit potřebné výtvarné potřeby a materiály ke kresbě, malbě a vyhotovení obrazu.
 5. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel není zodpovědný za výsledek malby objednatele na daném kurzu.
 6. Dodavatel je povinen objednatele řádně informovat o správném a bezpečném zacházení s výtvarnými pomůckami a barvami, které jsou na kurzu k dispozici.
 7. Objednatel je povinen dodavatele informovat o neúčasti na zážitkovém kurzu malování a to nejpozději 48 hodin před termínem objednaného kurzu. Pouze v takovém případě je možné termín objednaného kurzu odhlásit a zvolit náhradní termín nebo plně stornovat bez storno poplatku. Dodavatel si vyhadzuje právo uplatnit storno poplatek ve výši:
  1. 50 % ceny kurzu v případě stornování termínu kurzu nejpozději jednu hodinu před plánovaným začátkem kurzu, s uvedením a následným doložením závažného důvodu pro provedené storno; důvod stornování je klient povinen prokázat do 3 dnů ode dne oznámení takového storna, a neprokáže-li jej ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit storno poplatek dle bodu b.
  2. 100 % ceny kurzu v ostatních případech.
 8. Objednatel je povinen přijmout plnou odpovědnost za škody způsobené na místě konání při nepozornosti, nezodpovědném chování a nenásledování rad a doporučení lektorů a pořadatelů (dodavatele).

 

IV.

Termín a realizace výuky

 

 1. Základní zážitkový večer je konán v předem stanoveném termínu. Jedná se o jednorázový kurz v pevně daném časovém rozmezí trvajícím z pravidla 3 hodiny, pokud není předem uvedeno jinak.
 2. Zahájení kurzu je vždy předem specifikováno v registračním formuláři a na webové adrese dodavatele www.artmoment.cz.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu v případě, že je to z technických důvodů nutné.
 4. Pro případ, že kurz nebude možno ze závažných důvodů zahájit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění kurzu. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet je 8 osob). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 1 pracovní den před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat kurz v jiném termínu, převedení zaplacené částky na individuální jiný termín nebo vrácení zaplacené částky). Zaplacená částka je v tomto případě vratná v plné výši.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu komplikace rezervace místa konání u třetí strany. Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději neprodleně, po obdržení této informace od třetí strany. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat kurz v jiném termínu, převedení zaplacené částky na individuální jiný termín nebo vrácení zaplacené částky). Zaplacená částka je v tomto případě vratná v plné výši. 

 

V.

Platební podmínky a cena služby

 

 1. Cena za příslušný kurz, je určena dle ceníku kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.artmoment.cz a je uvedena v objednávce objednatele v závazném registračním formuláři.
 2. Cena za příslušný kurzu zahrnuje jeden zážitkový večer malování, potřebné výtvarné potřeby a materiály, instrukce k jejich správnému používání a individuální konzultaci. Cena dále zahrnuje jeden nápoj z nabídky dodavatele, zajištěný třetí stranou, (restaurací, kavárnou a podobně) ve kterém je kurz uskutečněný.
 3. Konzumaci nápojů nad rámec uvedených ve specifikaci kurzu, resp. platebních podmínkách je plně hrazené objednatelem, stejně tak konzumace jídla.
 4. V případě, že nebude platba provedena do 48 hodin od vytvoření rezervace, dodavatel má právo rezervaci zrušit, z důvodu omezené kapacity.
 5. Pro urychlení a potvrzení rezervace bude akceptováno potvrzení o již provedené transakci ze strany objednatele na předem uvedený bankovní účet dodavatele.
 6. Cenu za příslušný kurz je možné uhradit uhradit převodem na účet, nebo využitím dárkového poukazu.
  1. Platba převodem na účet — Při platbě touto formou budou objednateli poskytnuty potřebné informace pro provedení platby. Následně bude vystavena faktura. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.
  2. Platba dárkovým poukazem — Při platbě dárkovým poukazem je objednatel povinen uvést tuto skutečnost do poznámky registračního formuláře dodavatele a prokázat tento dárkový poukaz odpovědnému pracovníku dodavatele. Poukaz slouží jako jednorázové platidlo.

 

VI.

Dárkový poukaz

 

 1. Dárkový poukaz umožňuje jeho majiteli během doby platnosti poukazu navštívit vybraný kurz.
 2. Doba platnosti dárkového poukazu je 6 měsíců. Platnost lze prodloužit za poplatek stanovený dodavatelem.
 3. Cena dárkového poukazu se odvíjí od místa konání a typu poukazu a vždy se řídí aktuální nabídkou zveřejněnou na adrese www.artmoment.cz.
 4. Dárkový poukaz objednavatel získá v elektronické podobě na e-mail, který uvede v závazném registračním formuláři. Objednavatel si může zvolit navíc i tištěnou variantu poukazu. V takovém případě se cena poplatku za tištěnou variantu odvíjí od způsobu dopravy zvolené objednavatelem.
 5. Dárkový poukaz není možné vrátit ani vyměnit za peníze.

 

VII.

Reklamace

 

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat osobně, některého z pořadatelů, nebo na kurzu přítomnou lektorku, nebo písemně např. emailem či prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný od dodavatele (lze zaslat e-mailem).
 2. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku třetího bloku kurzu, přesněji třetí započaté hodiny od zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první bloky kurzu, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 3. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 2 pracovních dnů.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledal za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění účasti v jiném termínu, případně vrácení zaplacené ceny objednateli – volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné bloky, resp. čas kurzu).
 5. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
 7. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín kurzu.
 8. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.
 9. Objednatel si je svých povinností vyplývajících pro něj z tohoto odstavce VOP vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
 10. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat objednateli vždy písemně, tj. e-mailem. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.
 11. Objednatel, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

VIII.

Osobní údaje objednatele

 

 1. Všechny informace, které objednatel při spolupráci s dodavatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud objednatel nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o objednateli nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 

X.

Mimosoudní řešení sporů

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 XI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23.07.2020.