Podmínky soutěže "Sdílej svůj ArtMoment" (dále jen "Pravidla soutěže")

1. ÚČEL A ORGANIZACE SOUTĚŽE

Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže s názvem “Sdílej svůj ArtMoment” (dále jen „soutěž“). Organizátorem soutěže je společnost ArtMoment s. r. o., IČ 141 04 156 (dále jen „organizátor“).

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) každý kalendářní měsíc od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, tj. od 1. 6. 2022 opakovaně v každém kalendářním měsíci do 31. 12. 2023 (dále jen„doba konání soutěže“). Výherci soutěže budou zveřejněni nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

3. JAK VYHRÁT

Zadání pro účast v soutěži je předáno formou informačního letáku každému účastníkovi zážitkového malování ArtMoment na konci nebo v průběhu konání zážitku a následně prostřednictvím e-mailové komunikace ve kterém jsou přiložené i fotografie ze samotného zážitku. Každý účastník se může zúčastnit pouze jednou a to v jakémkoliv měsíci stejného kalendářního roku po účasti na zážitkovém večeru ArtMoment. 

Podmínkou pro zařazení do soutěže je splnit požadavky dle pokynů předaných formou informačním letákem a/nebo e-mailem, jemiž jsou:

Sdílet foto nebo video z ArtMomentu na svém instagramovém profilu ve formě příspěvku “Post”.

Přidat hashtag #MujArtMoment do popisu příspěvku.

Označit a sledovat instagramový profil @artmoment.cz.

4. VÝHERCI, VÝHRY A PŘEDÁNÍ VÝHER

V rámci celé soutěže vyhrávají 7 výherců, přičemž náhodně bude vybrán vždy jeden výherce a to pouze z účastníků splňujících podmínky soutěže v daném kalendářním měsíci. Každý výherce získá dárkový voucher na žátižkové malování ArtMoment v elektronické či papírové podobě, v hodnotě 2 980 Kč s platností 6 měsíců ode dne vyhlášení výhry.

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která v době konání soutěže splní podmínky soutěže. Výherce soutěže bude o svojí výhře informován na Instagramu soutěžním komentářem, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Výherce bude touto zprávou vyzvaný, aby organizátorovi zaslal jméno, adresu a telefonní číslo za účelem zaslání výhry.

V případě, že výherce nezašle požadované kontaktní údaje do 5 dnů ode dne, kdy byl o výhře informován, výhra propadá ve prospěch organizátora, který rozhodne o jejím dalším použití. Výherce nemá nárok na jakoukoliv náhradu. Výhry budou výhercům zaslané nejpozději do 14 dnů poté, co organizátor obdrží požadované kontaktní údaje pro předání výhry. Výhry není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud bude mít pochybnosti v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

5. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Výhru nelze směnit za peníze. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem, či se ji výherci nepodařilo doručit do 1 měsíce po jejím prvním odeslání na výhercem uvedenou adresu. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za jejich nedoručení či poškození výher během přepravy.

Reklamace vad se na výhry nevztahují. Organizátor není odpovědný za funkčnost Instagramu. Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, a nebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na profilech sociálních sítích ArtMoment.cz, informačních letácích předaných na zážitkových kurzech malování ArtMoment a/nebo e-mailem v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

6. OSOBNÍ ÚDAJE, SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍHO

Účastí v soutěži a uvedením osobních údajů vyjadřuje účastník soutěže, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na Instagramu a dále, aby organizátor soutěže zpracovával, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation), jemu sdělené osobní údaje v uvedeném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Účastník má dále všechna práva dle příslušného zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění, nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

7. DODATEK

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Meta a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní instagramový účet, falešný instagramový účet atd.). Případně, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram.